ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2020.04.01.-tól

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – Jóteszel.hu

Üdvözöljük a Beer Brothers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Jóteszel) által üzemeltetett honlapon, ahol magas minőségű vendéglátóhelyek által felajánlott utalványok vásárlására lesz lehetősége!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.joteszel.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat (megrendelés, vásárlás), amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a Honlapon vagy az 1. megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapíthat meg a vállalkozásokra is vonatkozó rendelkezésekhez képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 1. SZOLGÁLTATÓ VAGY Jóteszel

Jóteszel neve:

Beer Brothers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:

1012 Budapest, Márvány utca 7. 4/1.

Telefon:

+36304965241

E-mail:

hello@joteszel.hu

Adószám:

25992412-2-41

Bejegyző Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

01-09-300462

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

 1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG – Utalvány értékesítése

A Szolgáltatás célja a felhasználók számára a joteszel.hu weboldal termékeinek értékesítése és a termékekhez kapcsolódó releváns tartalmak közzététele. Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozattal rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 • Felelősség

A Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Jóteszel nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Jóteszel kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Jóteszel ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Jóteszel jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Jóteszel jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Jóteszel jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Jóteszel jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Jóteszel nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárló terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Jóteszel felé. Ha a Jóteszel jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 • Szerzői jogok

A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Jóteszel a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Jóteszel előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Jóteszel előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Jóteszel előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Jóteszel fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.joteszel.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Jóteszel által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Jóteszel adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Jóteszel külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Jóteszel által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Jóteszel adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
 • Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció.

Regisztrálni a „Regisztráció” menüponton belül a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével és végül a „Regisztráció” gombra kattintással tud a Vásárló. A regisztrációs felületen a Vásárlónak a következő adatokat szükséges megadnia a Jóteszel részére:

 • Email cím
 • Jelszó
 • Név
 • Telefonszám

A Jóteszel-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Jóteszel-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Jóteszel-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Jóteszel minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a ”Fiókom” menüpontra kattintást követően elérhető felületen van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Jóteszel-t a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció elküldésével a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a Jóteszel e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben a Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud bejelentkezni a Honlapra.

Vásárló jogosult a regisztrációjának és személyes adatainak törlését kérni az info@joteszel.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Jóteszel gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok (de ide nem értve a személyes adatok) törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Jóteszel-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Megrendelés / Vásárlás menete

Válassza ki a megvásárolni kívánt utalványt. Ha ráklikkel a termék képére vagy nevére, elolvashatja a termék részletes leírását. Vásárló ezután manuálisan megadhatja az utalvány értékét, mely nem lehet alacsonyabb és magasabb a Partner által meghatározott minimum, illetve maximum értéknél. A megadott érték minden esetben nettó összeget jelöl, forintban értendő. A Jóteszel rögzíti, hogy minden, minimum és maximum érték közötti értékű, bármelyik Partner étterem vonatkozásában kiállított Utalvány előre legyártott, nem egyedi terméknek minősül.

A „Kosárba teszem” opcióra klikkelve a termék bekerül a kosárba. A kosár frissített tartalma minden esetben megjelenítésre kerül “Kosarad tartalma” menü alatt, így folyamatosan nyomon tudja követni, hogy mit tartalmaz a bevásárló kosara.

Ha a Honlap jobb felső részén található „Kosár’ ikonra opcióra klikkel tételesen megnézheti kosara tartalmát. Itt még átírhatja a rendelési mennyiséget, vagy törölheti a tételeket.

Amennyiben nem kíván több terméket betenni a kosarába a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával eljut a megrendelés 2. szakaszához a „Pénztár” oldalhoz. Itt adhatja meg a vásárláshoz szükséges adatokat.

Majd meg kell adnia a fiók létrehozásához és az utalvány kibocsátásához szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefon, ország, város, utca, házszám, irányítószám).

A fizetés minden esetben elektronikus módon történik, a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül. A szállítás módja minden esetben elektronikus úton történik, a megadott email címre továbbítva a vásárlás létrejöttekor kiállított egyedi utalványt.

Az oldal alján található „Fizetés Barionnal” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről visszaigazolást küld a Megrendelőnek, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Fizetés Barionnal” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. A szerződés létrejötte, tárgya,ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A szerződés nyelve magyar.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Jóteszel közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Jóteszel nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Jóteszel semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A megrendelések leadása kizárólag a Honlapon elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Jóteszel nem tudja teljesíteni.

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Honlapon közzétett információ és részletek nem minősülnek a Jóteszel nyilvános, szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatának (ti. ajánlatának). Vásárló ugyanakkor a megrendelés véglegesítést követő elküldésével Utalványok megvásárlására vonatkozó ajánlatot tesz a Jóteszel részére. A Vásárló a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 48 órán belül, amellyel a Jóteszel a Vásárló ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jön létre a szerződés a Felek között. A megrendelés beérkezését követően a Jóteszel telefonon is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendelés pontosítása, adatok egyeztetése érdekében, amennyiben szükséges.

A Jóteszel a Vásárlót 48 órán belül tájékoztatja megrendelésének a visszaigazolásról. Ha a Vásárló nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt szolgáltatást nem köteles igénybe venni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a megrendelt utalvány(ok) árát, a fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Tárgya

 • A Jóteszel a szolgáltatás igénybevételére jogosító, és adott esetben az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbi 5.5 pontban részletesen meghatározott, utalványok (”utalvány”) értékesít. Jóteszel a jelen ÁSZF-ben és a Jóteszel és Vásárló között létrejövő szerződésben vállalt szolgáltatásai az utalványokkal igénybe vehető a Jóteszel Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért a Vásárlóval szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket a Partnerre hárítja.

5.2  Jóteszel vállalja, hogy az Utalványok lényeges tulajdonságairól, az utalvány értékéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

5.3. Tekintettel arra, hogy a Jóteszel közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltatásnak a Vásárló felé történő teljesítéséért egyedül a Jóteszel-el szerződött partner (”Partner”) felelős. A Jóteszel kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.

5.4. Értékesítés esetén a Vásárló megvásárolja az Utalványt, így az ajánlata véglegessé válik és a vásárlás Jóteszel általi automatikus visszaigazolását követően a Vásárló elektronikus levélben egy letölthető fájlt kap. Az Utalványkiválasztott partner által üzemeltett vendéglátóegységben bármilyen éttermi szolgáltatásra beváltható (elviteles fogyasztás, helyben fogyasztás, alkoholos ital kimérés, stb.). Ezzel az utalvány többcélú utalványnak minősül, ugyanis beváltható bármely fent említett szolgáltatásra, melyek különböző áfa-kulccsal rendelkeznek. A kapott fájl segítségével az Utalvány kinyomtatható, vagy akár digitális formában is felhasználható akként, ahogy az Utalvány beváltása pontban van részletezve. Az Utalvány készpénzre nem váltható.

5.5  Utalvány: Az utalvány egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:

– kiválasztott partner által üzemeltett vendéglátóegység nevét, címét, illetve az éttermet üzemeltető gazdasági társaság nevét

– utalvány egyedi azonosítóját

– kedvezményezett nevét (utalványt vásárló és beváltó személye eltérhet egymástól)

– utalvány nettó értékét

– utalvány érvényességét

Az Utalvány ellenértéke forint pénznemben és nettó értékben kerül meghatározásra. A feltüntetett árak minden esetben forintban értendők. 

 • Utalvány beváltása

Az Utalvány kizárólag az Utalványon feltüntetett Partnernél váltható be, az Utalványon feltüntetett érvényességi időtartam alatt.

Az Utalvány felhasználásakor a fizetést megelőzően a Vásárló köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Utalványt kíván felhasználni, amelyet be is kell mutatnia. A szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) Vásárló részére. A szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató bizonyos személyes adatokat (megvásárolt Utalvány értéke, egyedi azonosító szám) továbbít a Partner részére, melyhez a Vásárló kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás teljes körű és szerződésszerű ellátásának feltétele.

Fizetés
Az Utalvány Vásárló által meghatározott ellenértékét, a Barion rendszerén keresztül bankkártyával tudja a Vásárló kiegyenlíteni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Egyéb fizetési lehetőség nem áll rendelkezésre.

Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Expres 

A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A Szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi Jóteszel nem kap értesítést Jóteszel-től. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Jóteszel szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi Jóteszel érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Jóteszel pénzügyi oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

 • KiszállításElektronikus utalvány

A szállítás módja minden esetben elektronikus úton történik, a megadott email címre továbbítva a vásárlást követőenkiállított utalványt (jelen ÁSZF 5.4. pont szerinti fájlt.).

Személyes átvétel

Jóteszel a csomag személyes átvételére a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

 • Szállítási költségek

Az utalvány kiállítása és elektronikus küldése ingyenesen történik.

 1. ELÁLLÁSI JOG
 • Elállási jog

Az 6-os pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni, feltéve, hogy az Utalványt még nem váltotta be. A Jóteszel jogosult a Partnereitől írásbeli megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy az Utalvány még nem került beváltásra.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Jóteszel részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken elérhető elállási nyilatkozat mintát, vagy ennek felhasználásaval emailben is jelezheti a Jóteszel részére elállási szándékát.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltése pdf formátumban.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Jóteszel részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Jóteszel e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Jóteszel részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Jóteszel a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A szolgáltató jogosult a korábban kibocsátott utalványt érvényteleníteni, amennyiben a vásárló eláll vásárlási szándékától.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Jóteszel visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Jóteszel, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

7.1 Jóteszel a Weboldalon értékesített utalványok tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Jóteszel minden kibocsátott utalvány esetén megbízott közvetítőként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel, ugyanakkor a Honlapon általa biztosított szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában a magyar jogszabályai által – így különösen a 2013. évi V. törvény által – előírt kellék-, illetve termékszavatossági kötelezettsége fennáll.

7.2 A Jóteszel közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Partner és a Vásárló között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén a Jóteszel kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget.

 • Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Jóteszel vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Jóteszel azonban nem értékesít olyan jellegű terméket, amely a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, illetőleg sem szerződéses, sem pedig önkéntes jótállást nem biztosít termékeire vonatkozóan.

 • Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Vásárló az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken érvényesítheti:

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.2. pontban feltüntettettek alapján.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Jóteszel tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken szóban, vagy írásban terjesztheti elő:

A Jóteszel a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Jóteszel a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A Jóteszel a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Jóteszel a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül, az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Jóteszel az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Jóteszel egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Jóteszel a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedni annak közlése iránt.. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A Jóteszel a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Jóteszel az elutasítás indokáról írásban tájékoztatja a Vásárlót és arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóságnál kezdeményezhet eljárást, továbbá milyen egyéb nem hatósági vagy bírósági vitarendezési módokat vehet igénybe, az ilyen eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkkal együtt.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A jelen ÁSZF-re és a Vásárló és a Jóteszel között létrejövő szerződésre a magyar jog szabályai irányadók.

Amennyiben a Jóteszel és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Jóteszel-sel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, a Fogyasztó 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Jóteszel területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben Jóteszel a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Jóteszel-sel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Jóteszel és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Jóteszel székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

A Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Jóteszel-t a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. TECHNIKAI KORLÁTOK

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Jóteszel-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 1. A felelősség korlátozása

  1 Üzleti kockázatra történő figyelemfelhívás: Jóteszel felhívja az Vásárló figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért az Igénybe Vevővel szemben a Jóteszel felelősségét kizárja, valamint kizárja a Jóteszel és a vásárló közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben az Vásárló szerződésszegés miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.

  9.2 Azon esetekben, amikor Jóteszel a Honlapon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások és termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során a Vásárlót bármilyen kár érné, úgy Jóteszel ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Vásárló mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat. Azokban az esetekben, amikor Jóteszel a Honlapon elektronikus kereskedelem keretében saját szolgáltatásait értékesíti, azok minőségéért felelősséggel tartozik. 

 1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Jóteszel jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 1. ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Jóteszel és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Jóteszel és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Jóteszel és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.04.01.